Organizing Committee

Organizers

 

Hualien Tzu Chi Hospital, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation
佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院
 

Bioinnovation Center, Buddhist Tzu Chi Medical Foundation
佛教慈濟醫療財團法人創新研發中心

Tzu Chi University
慈濟大學

Stem Cell & Regeneration Medicine Foundation
財團法人幹細胞及再生醫學教育基金會

 

Honorary Chairman

Master Cheng Yen 釋證嚴 上人

Conference Chairman

Prof. Shinn-Zong Lin 林欣榮 院長

Organizing Committee

Dr. Koji Abe   Dr. Chao-Qun Li 李超群 院長
Dr. Shu-Chuan Chang 章淑娟 主任 Dr. Paul R. Sanberg  
Dr. Mari Dezawa   Dr. Kwok-Fai So 蘇國輝 院士

Scientific Committee

Dr. Cesar V. Borlongan   Prof. Dah-Ching Ding 丁大清 教授
Prof. Chung-Hsing Chang 張中興 主任 Dr. Derrick Yuan-Chieh Lee 李原傑 主任
Prof. William S.Y. Chen 陳新源 教授 Prof. Horng-Jyh Harn 韓鴻志 教授
Prof. Jia-Jin J. Chen 陳家進 教授 Prof. Hung-Chih Kuo 郭紘志 副教授
Dr. Fu-Chou Cheng 陳甫州 主任 Prof. Peter C. Y. Pang 馮清榮 副教授
Prof. Chung-Liang Chien 錢宗良 教授 Prof. Rong-Kung Tsai 蔡榮坤 教授
Prof. Shih-Hwa Chiou 邱士華 教授 Dr. Kang-Hsi Wu 巫康熙 主任  
Prof. Tzyy-Wen Chiou 邱紫文 教授 Dr. Kuo-Liang Yang 楊國梁 主任
Prof. Ing-Ming Chiu 邱英明 教授 Prof. John Yu 游正博 教授
Prof. Tang-Yuan Chu 朱堂元 教授    

Executive Committee

Dr. Chia-Yu Chang 張嘉佑 博士 Dr. Ching-Ann Liu 劉靜安 博士
Dr. Yu-Shuan Chen 陳玉暄 博士